ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา  (พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2536  โดยมีพระครูสุวรรณนันทสาร  อดีตเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร  เจ้าอาวาสวัดบ้านหม้อ  เป็นผู้รับไปอนุญาตและผู้จัดการ  โดยจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเชตุพล  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เปิดทำการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เปิดการเรียนการสอนเมื่อเริ่มแรกนั้น เปิดสอนนักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณร  โดยมีนักเรียน  23  รูป 

            ต่อมาเมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2536  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษาจึงถือเป็นวันกำเนิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  จำนวนนักเรียนพระภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยรับทั้งนักเรียนที่อาศัยอยู่วัดบ้านหม้อและนักเรียนไปกลับ ในชั้นที่ 1 และชั้นที่ ของอาคารเรียนพระปริยัติธรรมหลังแรกเป็นห้องเรียน  ห้องทำกิจกรรม ห้องประชุม  เป็นต้น

            ปัจจุบันมีพระครูปริยัติพัฒนกิตติ์    เจ้าอาวาสวัดปันง้าว   เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร เป็นผู้จัดการโรงเรียน     พระปลัดสุริยา โสภณภทฺโท  เป็นผู้อำนวยการ

            โรงเรียนพยายามปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  จนกระทั่งวันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2538  ทางโรงเรียนได้รับการอุปถัมภ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช./กรมสามัญศึกษา  เป็นอาคารเรียน  3  ชั้น  ห้องเรียน  1 ห้องประชุมใหญ่  จาก ฯพณฯ บุญชู  ตรีทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง  เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โดยใช้ชื่อว่า อาคารพระปริยัติธรรม บุญชู  ตรีทอง  ”  โดยทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  พงศ. 2539  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินประมาณ  3 ล้านบาท

            ปีการศึกษา  2539  วันที่ 9 กรกฎาคม  ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรพระปริยัติ  แผนกสามัญศึกษา

            การดำเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  และในขณะเดียวกันก็ได้พยายามอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม   และนำค่านิยมอันพึงประสงค์อันสมควรเป็นศาสนาทายาทที่ในบวรพระพุทธศาสนา ทั้งยังได้ปรับปรุงพัฒนาด้านวิชาการให้เข้มแข็งอยู่เสมอจนได้รับโล่เกียรติยศในการวัดผลประเมินผลดีเด่นและการบริหารการเงินดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

            ในด้านอาคารเรียนก็ได้ปรับปรุงพัฒนาให้มีอาคารเรียนที่ทันสมัย  มั่นคงเพียงพอกับความต้องการของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆปี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในการให้การศึกษาอีกทั้งจัดบริเวณโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเหมาะสมเป็นที่เจริญใจแก่ครูและบุคคลทั่วไป

            จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมของนักเรียนวัดบ้านหม้อศึกษาได้เจริญก้าวหน้าด้วยดีเสมอมา เป็นเพราะความช่วยเหลือของศรัทธา ของประชาชน และทางราชการที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างเต็มที่ด้วยดีเสมอมา และในปีพุทธศักราช 2556 ทางโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษาได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษาไว้ในโครงการตามพระราชดำริฯ ของพระองค์ท่านจนถึงปัจจุบัน