กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมณี เกษตรเสริมวิริยะ
ครูสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ