กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ครูสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ