โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ หลวงเหนือ งาว 0-5432-9508
2 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วังเหนือ
3 โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ปงยางคก ห้างฉัตร 0871873909 FB/โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ลำปาง
4 โรงเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ท่าผา เกาะคา 054281506, 0828835814
5 โรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล พระบาท เมืองลำปาง 054-821777
6 โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เวียงเหนือ เมืองลำปาง 054218052
7 โรงเรียนแม่สุกศึกษา แม่สุก แจ้ห่ม 054833118,054833120
8 โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ แม่ทะ
9 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ป่าตัน แม่ทะ 054353241