ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มลำปาง โรงแรมรีเจนลอร์ด ลำปาง ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:26  อ่าน 343 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมชุมนุมคอมเพื่อพัฒนาผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:25  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการใช้สื่อ EDLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:25  อ่าน 344 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายวันเฉลิม จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครูสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:11  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการใช้ ICT โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : พระครูสุสีลสถาพร
ตำแหน่ง : ครูสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:11  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานในหลักสูตรมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตน่าน จ.น่าน ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : พระครูสุสีลสถาพร
ตำแหน่ง : ครูสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:11  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มลำปาง โรงแรมรีเจนลอร์ด ลำปาง ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เกษตรเสริมวิริยะ
ตำแหน่ง : ครูสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:09  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ โรงแรมเอเชียลำปาง ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางมณี เกษตรเสริมวิริยะ
ตำแหน่ง : ครูสอน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:09  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลิตสื่อการสอน DAI สำหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติพร ทะดวงสอน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:08  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มลำปาง โรงแรมรีเจนลอร์ด ลำปาง ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติพร ทะดวงสอน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,17:08  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..